Anastasija Anamarija Marijana

Izbornik

Oglas - VS Vrbica

26.07.2019 u 11:15

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku
D U B R O V N I K
Vladimira Nazora 19                                              

 

O G L A S

Pozivaju se suvlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama u k.o. Zaton, radi dogovora o  sporazumnom rješavanju oblika i visine naknade kao i stjecanja prava vlasništva na nekretnini u k.o. Zaton s investitorom Vodovod Dubrovnik d.o.o. povodom izgradnje vodospreme „Vrbica“.

Vodovod Dubrovnik d.o.o. na temelju procjene ovlaštenih vještaka izrađenih po nalogu službene osobe Ureda državne uprave, Službe za imovinsko – pravne poslove u postupku osiguranja dokaza, nudi vlasnicima isplatu cijene za prodaju:

  • dijela čest.zem. 2401/3  (stara izmjera 2008/7)  ukupno 51.553,06 kn
  • dijela čest.zem. 2408/2 (stara izmjera 2023/1, 2023/2, 2023/3) , ukupno 110.631,46 kn

u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja ugovora o služnosti pred javnim bilježnikom.

Pobliže informacije mogu se dobiti na telefon 020/642-090

(Služba za opće, pravne i kadrovske poslove)