Odvodnja

Održavanje sustava odvodnje otpadnih voda u nadležnosti je Službe održavanja mreže odvodnje. U sklopu tog sustava nalazi se preko 100 kilometara kanalizacijske mreže, 20 crpnih postaja, 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i jedna automatska rešetka. Osim odvodnje otpadnih voda ova Služba održava i mrežu oborinske odvodnje Grada Dubrovnika, ali isključivo na nalog nadležnog komunalnog odjela.

Povijest odvodnje

Dubrovnik je jedan od prvih gradova u Europi promovirao ekološki kodeks i to već pred kraj 13. stoljeća. Odluke o popločavanju ulica, određivanju njihova nagiba za odvodnju oborinskih voda, kao i odredbe za gradnju i održavanje septičkih jama i odvodnih kanala sa svrhom suzbijanja zaraznih bolesti koje su se javljale kao posljedica nehigijenskih uvjeta pokazuju kako su Dubrovčani bili itekako svjesni potrebe očuvanja vlastitog grada čistim. Tako se u Dubrovačkom statutu iz 1272. te u njegovim dopunama iz 14. i 15. stoljeća nalaze specifikacije za izgradnju septičkih jama i kanala za odvod nečistoće.

Sustav dubrovačke kanalizacije izgrađen je u vrijeme Dubrovačke republike. Potječe iz 14. i 15. stoljeća i jedan od najstarijih u Europi, a zbog načina gradnje i primjenjenih tehničkih rješenja spada u najznačajnije spomenike kulturne baštine grada Dubrovnika. Koliko je kvalitetno i planski izgrađen najbolje pokazuje činjenica da je i današnji sustav odvodnje u povijesnoj jezgri velikim dijelom naslonjen na ovaj sustav.

Moderni sustav

Okosnicu modernog sustava odvodnje čine dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - UPOV Lapad i UPOV Orašac te jedna automatska rešetka.

Vodovod Dubrovnik nabavio je i specijalno vozilo za nadzor nad kanalima odvodnje. Opremljeno posebnom kamerom, ovo vozilo djelatnicima Vodovoda omogućava snimanje kanala i kolektora fekalne odvodnje u vlastitoj režiji te lakše otkrivanje kritičnih mjesta i lokacija kvara, a samim time i efikasnije održavanje mreže.