Često postavljana pitanja

Objašnjenje računa

Molimo zaokrenite vaš mobilni uređaj radi lakšeg čitanja slike računa.

Koje je dijelove instalacije dužan održavati korisnik?

Korisnik usluge/potrošač dužan je održavati u stanju funkcionalne ispravnosti internu vodovodnu instalaciju uključivo s vodomjernim oknom na način da spriječi mogućnost njezina onečišćenja, a potom i onečišćenja javne vodoopskrbe.

Tko je dužan zaštiti vodomjer od utjecaja niskih temperatura?

Korisnik usluge/potrošač je dužan u zimskim uvjetima zaštiti vodomjer i priključak od utjecaja niskih temperatura te zaštiti vodomjer i priključak od povrata vode iz interne instalacije i to na način da postavljena zaštita ne otežava pristup i očitanje vodomjera.

Preporučuje se zidove i poklopac vodomjernog okna zaštiti postavljanjem izolacijskog materijala, poput stiropora, stirodura i sl. Takav način osigurava kvalitetnu zaštitu od niskih temperatura i omogućuje neometano očitanje vodomjera.

 

Što je fiksni dio cijene vode?

Fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine, i to troškova:

 • očitanja vodomjera,
 • obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga,
 • umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima,
 • tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje,
 • redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga,
 • ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće.

Fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga obračunava se mjesečno.

Što je to naknada za razvoj?

Odluku o naknadi za razvoj donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, a obveznik naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge.  Obračun i naplata naknade za razvoj u interesu je jedinica lokalne samouprave a prihod je javnog isporučitelja, dok se prihodi od naknade za razvoj koriste za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina iz Zakona o vodama na vodoopskrbnom području, području aglomeracije odnosno uslužnom području. Naknada za razvoj se mora koristiti tako da se osigura ravnomjeran razvoj sustava javne odvodnje na vodoopskrbnom području ili aglomeraciji.

Je li voda ispravna za piće?

Ukratko - da. Vodovod Dubrovnik svakodnevno vrši analize, tj. kontrolira i provjerava stanje i kvalitetu vode na kemijske spojeve i bakteriološku ispravnost. U slučaju neispravnosti vode javnost se obavještava putem medija i naših internet stranica. Kontrolu ispravnosti vode vrši Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Kako se vrši promjena imena korisnika vodovodnih priključaka?

Promjena imena korisnika/potrošača vodovodnog priključka vrši se na temelju podataka vodomjera za kojeg se traži promjena i dokazne dokumentacije koju su prilikom stjecanja prava vlasništva dužni dostaviti novi ili stari korisnik/potrošač, odnosno investitor građevine/objekta kojima je dan predmetni vodovodni priključak.

Zavisno od načina stjecanja prava vlasništva građevine/objekta sa predmetnim vodovodnim priključkom pod mjerodavnom dokaznom dokumentacijom ubrajamo:

 1. Zemljišno knjižni izvadak (preslika original primjerka ne stariji od 6 mj.)
 2. Pravomoćno Rješenje o nasljeđivanju.
 3. Pravomoćno Rješenje o uknjižbi prava vlasništva izdano od strane nadležnog Suda.
 4. Pravomoćna Presuda o stjecanju prava vlasništva izdano od strane nadležnog Suda.
 5. Zapisnik povodom preoblikovanja zemljišne knjige izdano od strane nadležnog Suda. (preslika original primjerka ne stariji od 6 mj.).
 6. Ugovor o kupoprodaji nekretnine (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 7. Ugovor o doživotnom uzdržavanju (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 8. Ugovor o darovanju nekretnine (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 9. Ugovor o zamjeni nekretnine (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 10. Ugovor o diobi nekretnine (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 11. Ugovor o diobi bračne stečevine (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka)
 12. Sporazum o diobi (nasljedstva, zajedničke imovine i sl.) (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka)
 13. Ugovor o unosu stvari-nekretnina u imovinu društva (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka)
 14. Ugovor o unosu prava vlasništva nekretnina (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 15. Ugovor o zakupu (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 16. Ugovor o najmu (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 17. Rješenje o promjeni prezimena/imena izdano od strane nadležnog Suda.
 18. Vjenčani list (promjena prezimena).
 19. Smrtni list (uz Ugovor o doživotnom uzdržavanju u kojem se izričito navodi pravo uknjižbe podnositelja zahtjeva nakon smrti primatelja uzdržavanja).
 20. Zapisnik o primopredaji građevine u državnom vlasništvu izvan PPDS-a (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka)
 21. Suglasnost za stambeno zbrinjavanje izvan područja PPDS-a (preslika ovjerenog primjerka).
 22. Izjava/suglasnost suvlasnika građevine o prepuštanju vlasništva vodovodnog priključka (ovjeren i potpisan primjerak).
 23. Potvrda o adresi i kućnom broju građevine izdanog od strane Područnog ureda za katastar (za izmjenu adrese vodovodnog priključka).
 24. Uvjerenje o uspoređenju izdanog od strane Područnog ureda za katastar (u slučaju parcelacije č.z./građevine kojoj je dan priključak, a u pohranjenoj dokumentaciji nije priložen položaj iste ili je nejasan) sve u svrhu usporedbe dostavljene dokumentacije i provjere vlasništva.
 • Za sve navedene preslike potrebno je dostaviti original na uvid.

Nakon provjere dostavljenih podataka i valjanosti priložene dokumentacije vrši se promjena korisnika.

Kako se i zašto obračunavaju kamate?

Obračunavanje kamata na zakašnjela plaćanja je zakonska obveza, a način obračuna i visina kamata također su propisani zakonom.
Zatezne kamate obračunavaju se prema propisima koji su bili na snazi u razdoblju na koje se obračun kamata odnosi, a ne u skladu s propisima o kamatama koji su bili na snazi u razdoblju kada je nastao određeni obvezni odnos kao i obveza plaćanja kamata kao posljedica zakašnjenja dužnika.

Zašto se plaća razlika u potrošnji po glavnom vodomjeru?

U stambenim zgradama u kojima svi korisnici imaju ugrađene sekundarne vodomjere, obračun potrošnje vode se obavlja na temelju očitanja glavnog i sekundarnih vodomjera.

Ukoliko se zbroj proteklih količina vode po sekundarnim vodomjerima razlikuje od protekle količine vode po glavnom vodomjeru utvrđena razlika obračunava se svim korisnicima razmjerno potrošnji pojedinog korisnika usluge.

Kada se može zaustaviti isporuka vode?

Isporuka vode se može obustaviti u slijedećim slučajevima:

 • zbog planiranih radova pregleda, zamjene vodomjera, popravka sustava opskrbe vodom, izgradnje nove vodovodne mreže ili priključka ili drugih radova na sustavu vodoopskrbe,
 • zbog neposredne opasnosti po život i imovinu građana koja bi nastala daljnjim korištenjem pitke vode,
 • ako korisnik usluge/potrošač ne plati račun za isporučenu pitku vodu ni nakon rokova i postupaka iz članka 38. Općih i tehničkih uvjeta,
 • ako korisnik usluge/potrošač nije u cijelosti podmirio svoje obveze prema isporučitelju prema računu za priključenje građevine na javni sustav vodoopskrbe,
 • ako korisnik usluge/potrošač namjerno ili iz krajnje nepažnje pokvari vodomjer,
 • ako se korisnik usluge/potrošač neovlašteno priključi na sustav opskrbe pitkom vodom,
 • ako korisnik usluge/potrošač o promjeni adrese ne obavijesti isporučitelja usluge u roku od 15 dana pa se zbog toga nije mogla izvršiti dostava obračuna odnosno računa ili opomene,
 • kada nastane kvar na vodoopskrbnoj mreži ili na vodovodnim instalacijama korisnika usluge koji može negativno utjecati na sanitarnu ispravnost pitke vode,
 • ako je vodomjerno okno zagađeno, zatrpano ili nepristupačno, a korisnik usluge/potrošač nije nedostatak otklonio niti nakon pisane opomene isporučitelja usluge,
 • ako korisnik usluge/potrošač, i nakon pisane opomene, krši naredbe o štednji vode,
 • ako korisnik usluge/potrošač omogući korištenje vode drugim potrošačima preko svojih instalacija, a bez suglasnosti isporučitelja usluge,
 • ako korisnik usluge/potrošač, i nakon pisane opomene, koristi vodu protivno odredbama Ugovora o isporuci vode i Općih i tehničkih uvjeta,
 • na temelju naredbe nadležnih tijela,
 • u drugim sličnim slučajevima nastalim skrivljenim ponašanjem korisnika.